Bestuur

Ons verhaal

September 2023

 Bedroefd zijn we door het recente overlijden van onze collega en mede-bestuurslid Marco Elshof.

Wij wensen zijn familie alle sterkte toe met dit verlies.

We zullen hem missen.

 Namens het bestuur van de Stichting Orbiters

 

 

De Stichting Orbiters is een onafhankelijke non-profit stichting die kennis en kunde bundelt en deelt. We doen dit rond waarde gedreven regie van de gebiedsontwikkeling en bieden leergangen aan, korte cursussen (actualiteit), in company trainingen (maatwerk) en coaching en competentieontwikkeling op de werkvloer. (training on the job). Actuele kennis over nieuwe ontwikkelingen en inzichten worden zo voor iedereen toegankelijk en kunnen succesvol worden ingezet bij financiële regievoering . Gebiedsontwikkeling betekent voor ons een zorgvuldige balans tussen omgevingskwaliteit, maatschappelijk draagvlak en financieel economische haalbaarheid. Als bestuur staan we voor het verbinden van mensen en partijen en het vertalen van kennis naar de praktische uitvoering. Wij nemen een eigen en gefundeerde visie op het vakgebied mee en zijn  daarmee in staat vanuit samenwerking te sturen.  Wij zijn:

mr. I.R. (Ines) Keetell-Homringhausen.

Ines is juridisch consultant bij Kleine Beer Vastgoedjuristen en consultants in Amersfoort   mail ines@kleinebeer.nl

Ir. M.A. (Max) Jeleniewski

Max werkt op dit moment als programmamanager gebiedsontwikkeling voor wooncorporatie Staedion in Den Haag. Voorheen was hij 22 jaar werkzaam als gebiedsmanager voor de gemeenten Den Haag en Rotterdam. Daarnaast heeft Max kennis en ervaring met het uitvoeren van (internationale) programma’s op bovengenoemde kennisvelden, o.a. voor het Institute for Housing and Urban Development Studies en de Europese Commissie. Hij geeft al sinds de jaren 90 van de vorige eeuw les over (binnen-) stedelijke ontwikkeling in binnen- en het buitenland en spreekt hier regelmatig over. mail max@orbiters.nl

Drs H.G.M. (Harry) Nijland. (Newland Kennistransfer: Ugchelen)

Harry is afgestudeerd met specialisaties bedrijfseconomie en openbare financiën. De verbindende schakel in zijn werk is: dienstbaar zijn aan het publieke belang. Werkvelden: beleidsplanning welzijnswerk, economisch onderzoek,  stedenbouw, gemeeentelijke ( meerjaren) begroting, samenwerkingsmodellen, kostenverhaal, grondexploitatie, docent, onderwijscoördinatie, leerplanontwikkeling. Werkt als adviseur, docent, auteur, bestuurder. In de vrije tijd de laatste jaren bestuurlijk actief in een sociale werkgemeenschap die zich richt op inclusiviteit en armoedebestrijding via biologische stadslandbouw.    mail:  newland.kennistransfer@gmail.com

Ing. P.M.A. van Haasteren

Peter is thans Zelfstandig adviseur grondbeleid. Na een korte loopbaan bij Esso Nederland overgestapt naar de overheid en aan het werk gegaan in de Ruimtelijke Ordening. Eerst bij het Ministerie van Volkshuisvesting, Na 7 jaar aan het werk gegaan als Planeconoom in de Haagse Stadsvernieuwing. Na12 jaar is Den Haag in 1996 verruild voor de Gemeente Utrecht als hoofd planeconomie. In 2000 als hoofd Planeconomie overgestapt naar de Gemeente Rotterdam.  Na 2011 o.a. als Strategisch adviseur grondbeleid bij de gemeente Rotterdam werkzaam geweest en tevens als Secretaris voor het bestuur van de Vereniging van Grondbedrijven (VvG). Daarnaast vanaf  2003 als parttimer werkzaam geweest in het onderwijs  mail:pgadvies@gmail.com

Chantal Robbe

jonghaurchiaBestuur