Leergang Regie op overheidsvastgoed

Leergang Regie op overheidsvastgoed

Zodra fysieke bijeenkomsten weer mogelijk zijn, willen wij een nieuwe leergang aanbieden: ‘Regie op overheidsvastgoed’. Deze leergang is de derde opleiding die voortgekomen is uit de succesvolle samenwerking tussen Geoplan en Stichting Orbiters. Tijd dus om eens nader kennis te maken met deze leergang.

De overheid heeft een flink palet aan grond en opstallen in eigendom en in gebruik. Denk aan het gemeentehuis, begraafplaatsen, scholen, monumenten, openbaar gebied en landgoederen. Niet altijd is goed in beeld wat een overheid precies in portefeuille heeft. Met een goede regie op overheidsvastgoed is er een fundament om meer rendement te halen uit het eigen bezit.

 BESCHRIJVING

Stichting Orbiters heeft daarom samen met Geoplan de leergang ‘Regie op overheidsvastgoed’ ontwikkeld. In deze leergang kijk je naar het vastgoed en de grond die je als overheid in huis hebt en hoe je dat optimaal kunt beheren. We behandelen daarbij het vastgoed en de openbare ruimte in samenhang, het staat namelijk nooit los van elkaar.

Centrale vraag in de leergang is: hoe kun het overheidsvastgoed en de openbare ruimte rendabeler maken? We laten in deze leergang zien dat het vastgoed en de openbare ruimte niet alleen geld kost maar ook juist geld op kan leveren. Denk daarbij hierbij aan het gebruik van openbare ruimte voor zonneparken, het openstellen van landgoederen, en bijvoorbeeld stadslandbouw.

We kijken naar gronden en vastgoed in de breedste zin van het woord: de openbare ruimte, begraafplaatsen, natuurgebieden, kabels en leidingen, gebouwen bestemd voor eigen gebruik zoals het gemeentehuis en gebouwen in gebruik voor sport, cultuur en onderwijs en bijzonder onroerend goed zoals monumenten.

Ook kijken we naar actuele thema’s, zoals de energietransitie en klimaatadaptatie. We besteden aandacht aan windparken en zonneparken: wat is de impact op de omgeving, hoe zit het met het rendement van de investering, wat is de levensduur en wat moet het opbrengen? Ook verdroging en klimaatadaptatie is een zeer urgent thema. Hoe ga je bijvoorbeeld als overheid om met verharding van de openbare ruimte?

Portefeuillemanagement is een centraal thema in de leergang. Wat heb je in eigendom en wat in gebruik en wat doe je ermee? Hoort alle bezit nog tot de kerntaken van de gemeente? Of moet je een keuze maken om bijvoorbeeld vastgoed af te stoten? Dan kun je het vervolgens laten taxeren en op de markt brengen. Hoe doe je dat?

En wat te doen met vastgoed of grond die je belangrijk vindt: bijvoorbeeld monumenten, kerken etc. Moet je van alles wat je wilt beschermen eigenaar zijn of kun je het beschermen in het bestemmingsplan?

Daarnaast komt ook onroerend goed aan bod dat getransformeerd of herontwikkeld moet worden.

In deze leergang wordt onder andere ingegaan op:

  • Eigendom en bezit overheid
  • Strategische porfolio en ontwikkelportefeuille
  • Portefeuille/portfolio-, asset- en propertymanagement
  • Verduurzaming vastgoed
  • Financiële, fiscale en juridische aspecten
  • Specials: o.a. monumenten, zorg- en schoolgebouwen, zonneparken, parkeren.
  • Verkoop bijzonder vastgoed
  • Transformeren van vastgoed

 DOELGROEP

 Deze leergang is op post-hbo-niveau op het gebied van vastgoed en/of grondzaken. De leergang is bestemd voor medewerkers van gemeenten, provincies, rijk, corporaties, beleggers, adviesbureaus en marktpartijen die zich bezighouden met vastgoed. Zoals projectleiders en (gebieds-) ontwikkelaars, medewerkers en juristen grond- en vastgoedzaken, civieltechnisch, grondbedrijf, plan- en vastgoedeconomen, managers en allround adviseurs.

De Stichting Orbiters verzorgt samen met Geoplan naast deze leergang ook de Leergangen “Basisopleiding planeconomie en financiële regie” en “Regie op Waardevolle gebiedsontwikkeling”.

RESULTAAT

Na afloop van de leergang weet je dat je meer met gebouwen en openbaar gebied kunt dan alleen beheer en exploitatie. Je hebt geleerd een integrale benadering toe te passen op vastgoed in relatie tot de aangrenzende openbare ruimte. Je weet wat de transitie op gebied van energie voor gevolgen heeft voor gebouwen en openbare ruimte. Na de leergang weet je ook wat je als overheid zelf in beheer hebt of juist wilt hebben en bepalen wat een overheid zou willen afstoten of juist aankopen. Na afloop ben je goed op de hoogte van de specifieke financiële en juridische aspecten van grond en gebouwen.

We hebben hoofddocent Ines Keetell-Homringhausen vijf vragen voorgelegd, voor het hele interview, zie deze link.

jonghaurchiaLeergang Regie op Overheidsvastgoed