Leergang basis planeconomie en financiële regie op gebiedsontwikkeling

Leergang basis planeconomie en financiële regie bij gebiedsontwikkeling

 

Versie14 is nu gepland om dit najaar van start te  gaan. U kunt zich inschrijven bij Pont, zie onderaan deze beschrijving

 

Introductie

Op vele plekken in ons land vinden in steden, dorpen en het buitengebied, ruimtelijke ontwikkelingen plaats. Bestaand grondgebruik wordt daarbij omgezet naar nieuwe aanwendingen. Dat kan gaan om landbouwgrond maar ook om verouderde binnenstedelijke locaties. Deze omzetting vraagt een systematische analyse van kosten, opbrengsten, ruimtegebruik, kansen en risico’s.

Een overheersende vraag is dan hoe de kosten kunnen worden terugverdiend. Ook wel: hoe kunnen ruimtelijke plannen economisch uitvoerbaar worden gemaakt. Dat vraagt een stevig fundament aan kennis en vaardigheid rond kosten, opbrengsten, omgaan met rente en inflatie, ruimtegebruik, risicobeheersing en kostenverhaal. Deze leergang legt deze noodzakelijke en brede grondslag om een gebiedsverandering adequaat te kunnen bejegenen.

Kortom: we reiken aan:

 • De benodigde vakinhoudelijke basiskennis rond de planeconomie met verkenning hoe er mee om te gaan in verschillende stadia
 • Gedachten en technieken om gebiedsontwikkelingen financieel (alsnog) mogelijk te maken met oefeningen
 • Representatieve voorbeelden en op maat gesneden casuïstiek

De leergang is een samenwerking tussen Pont Academy en de Stichting Orbiters. De Stichting Orbiters is een kennisplatform voor gebiedsontwikkeling.

Verdere duiding van de inhoud

De condities om te komen tot succesvolle ruimtelijke ontwikkelingen veranderen steeds. De overheden concentreren zich meer op een regierol en produceren zelf minder bouwrijpe grond. Er is op veel plaatsen een terugtocht naar de publieke rol gecombineerd met kostenverhaal. Woningbouwcorporaties, ontwikkelaars en beleggers zoeken naar een nieuwe trefzekere rol. De opgave zelf is ook weerbarstig: veel binnenstedelijke locaties vragen om omzetting naar nieuwe functies. De locaties worden gemiddeld genomen kleiner. De tijd van de grote uitleggebieden is gaandeweg voorbij. Maar dat wordt wellicht anders door de grote tekorten op de woningmarkt.

Verversing van bestaand stedelijk gebied met bouw in hoge dichtheden is actueel. Een combinatie met andere energieopwekking en andere inzichten rond mobiliteit wordt dominanter. Effectief kostenverhaal is van groot belang en verschiet van kleur door nieuwe wetgeving (Omgevingswet). Wij spelen in op de behoefte aan praktische kennis en vaardigheden. Hoe kun je voornemens tot ruimtelijke ontwikkelingen vertalen in werkbare concepten, die ook economische uitvoerbaar zijn.

We stellen de rol van de planeconoom centraal. Die acteert in projectgroep verband of binnen een lijnorganisatie. De functie van planeconoom kent verschillende profielen, omdat het vakgebied ook stevig in ontwikkeling is. Die functieprofielen zijn bijvoorbeeld: penningmeester, poortwachter, creatief meedenker, en leverancier van informatie. We reiken een leergang aan die de pretentie heeft te fungeren als versneller rond kennis en vaardigheden rond planeconomie en aanpalende disciplines.

Onze basisopleiding richt zich daarbij op de volgende vragen:

 • Welke vorm van ontwikkeling kies ik voor mijn project en waarom?
 • Wat is financiële regie, hoe maak ik toepasselijke berekeningen en aan welke knoppen kan ik draaien?
 • Waar zitten de risico’s en hoe ga ik daarmee om?
 • Hoe krijg ik visie rond en sturing op het grondproductiebedrijf (particulier of overheid)?
 • Wie zijn actoren bij gebiedsontwikkeling?
 • Welke mogelijke contractvormen zijn er waarmee we trefzeker kunnen sturen?

 

Voor wie

Deze leergang is bestemd voor medewerkers van gemeenten, ontwikkelaars, beleggers, provincies, rijk, corporaties en adviesbureaus die zich bezig houden met ruimtelijke verandering. In het bijzonder gaat het om het kunnen doorgronden van de financiële haalbaarheid van nieuwe gebiedsontwikkelingen. We willen deze basisopleiding in het bijzonder aanbieden en aanbevelen voor vakgenoten die voor het eerst kennis maken met dit vakgebied of die beperkte ervaring willen verbreden.

Een vooropleiding is niet vereist. De leergang is zo opgebouwd dat iedereen eenvoudig moet kunnen aanhaken. Het niveau van de leergang is hbo. De leergang wordt afgesloten met een certificaat.

Het programma kent 9 dagen, met en ochtend en een middagprogramma. We houden globaal een 14 daags ritme aan. De onderwerpen zijn verdeeld over lesblokken van 3 uur. De  onderwerpen zijn onder meer:

 • De arena van grondzaken en grondbeleid
 • Basisbegrippen in de planeconomie, rendementsbegrippen en rekenmodellen bij ruimtelijke ontwikkelingen
 • Ruimtegebruik in de grondexploitatie
 • De kosten in de grondexploitatie
 • De opbrengsten in de grondexploitatie
 • Het opzetten van een haalbaarheidsberekening
 • De inkoop van grondposities, instrumenten
 • Vaardigheid in rapporteren
 • Inspiratie rondverbinding planeconomie en duurzaamheid
 • Actualiteit woningmarkt
 • Wetgevingskader: Omgevingswet
 • Rol van de planeconoom bij ruimtelijke maatregelen, economische uitvoerbaarheid
 • Rekenen aan vastgoed ten behoeve van gebiedsontwikkeling
 • Planeconomische input bij verkoopovereenkomsten
 • De planeconomie bij erfpachtuitgifte
 • Risicoanalyse, risicoverkleining, kansdetectie
 • Kostenverhaal onder de Omgevingswet
 • Rol en aanpak van gebiedsontwikkeling bij een marktpartij
 • Fiscaliteit bij gebiedsontwikkeling
 • De anatomie van een grondbedrijf bij gemeente en provincie

Docenten zijn onder meer

(onder voorbehoud)

William Kon is zelfstandig adviseur planeconomie (Konsider)

John Westrik is ruimtegebruik deskundige en associate professor bij Universiteit Delft

Erik de Leve is consultant en verzorgt gronduitgifteprijsbeleid bij de STEC groep

Carola Schloffer is planeconoom en doet onder meer kostenverhaalbeleid bij de gemeente Apeldoorn

Janneska Spoelman is docent/onderzoeker duurzaamheid Hogeschool Rotterdam

Barbara Bakker-Kramer is senior planeconoom bij de gemeente Alkmaar

David Wattjes is adviseur risicomanagement bij de gemeente Amsterdam

Arnoud Ashouwer is zelfstandig adviseur grondbeleid

Chantal Robbe is adviseur vastgoedberekeningen bij Stadkwadraat

Maurice Schenk is adviseur bij Akro Consult

Robert Siersma is adviseur planeconomie bij Twijnstra Gudde

Harry Nijland is freelancer rond planeconomie, kostenverhaal en grondbeleid ( Newland Kennistransfer)

Voorbereiding

Voorafgaand aan de start van de leergang alsmede voorafgaand aan elk les dagdeel ontvangt u informatie hoe u zich al kunt warm draaien rond de onderwerpen. .

Overige informatie

Harry Nijland is coördinator van deze leergang en eerste aanspreekpunt voor inhoudelijke vragen (bereikbaar via: newland.kennistransfer@gmail.com)
Verdere informatie kan ook worden ingewonnen via ons vragenformulier op deze website of via  Pont Academy (kristian@berghauserpont.nl) Inschrijven kan direct via Pont (voorheen Berghauser Pont)

Of via onze Stichting Orbiters.

Contactgegevens

Stichting Orbiters
Koningin Wilhelminalaan 19
3818 HN Amersfoort
E-mail: info@orbiters.nl
KvK: 56065876

jonghaurchiaBasisopleiding