Basisopleiding planeconomie en financiële regie

Leergang Basis planeconomie en financiële regie bij gebiedsontwikkeling

Introductie
Op vele plekken in ons land vinden gebiedsontwikkelingen plaats. Bestaand grondgebruik wordt daarbij omgezet naar nieuwe aanwendingen. Dat kan gaan om landbouwgrond maar ook om verouderde binnenstedelijke locaties. Deze omzetting vraagt veel energie en geld.
Een overheersende vraag is dan hoe de kosten kunnen worden terugverdiend. Ook wel: hoe kunnen ruimtelijke plannen economisch uitvoerbaar worden gemaakt. Dat vraagt een stevig fundament aan kennis en vaardigheid rond kosten, opbrengsten, omgaan met rente en inflatie, ruimtegebruik, risicobeheersing en kostenverhaal. Deze leergang legt de noodzakelijke en brede grondslag om deze onderwerpen adequaat te kunnen bejegenen. Kortom: we reiken aan:
• De benodigde vakinhoudelijke basiskennis planeconomie met verkenning hoe er mee om te gaan in verschillende stadia
• Gedachten en technieken om gebiedsontwikkelingen financieel mogelijk te maken met oefeningen
• Representatieve voorbeelden en op maat gesneden casuïstiek
De leergang is een samenwerking tussen Geoplan en Stichting Orbiters. Stichting Orbiters is een kennisplatform voor gebiedsontwikkeling.
Gedetailleerde verkenning van de inhoud
De condities om te komen tot succesvolle ruimtelijke ontwikkelingen veranderen steeds. De overheden concentreren zich meer op een regierol en produceren zelf minder bouwrijpe grond. Er is een terugtocht naar de publieke rol gecombineerd met kostenverhaal. Woningbouwcorporaties, ontwikkelaars en beleggers zoeken naar een nieuwe trefzekere rol. De opgave zelf is ook weerbarstig: veel binnenstedelijke locaties vragen om omzetting naar nieuwe functies. De locaties worden gemiddeld genomen kleiner. De tijd van de grote uitleggebieden is gaandeweg voorbij.
Verversing van bestaand stedelijk gebied met bouw in hoge dichtheden is actueel. Een combinatie met andere energieopwekking en andere inzichten rond mobiliteit wordt dominanter. Kostenverhaal verschiet van kleur door nieuwe wetgeving. Wij spelen in op de behoefte aan deskundige mensen met kennis en vaardigheden, die weten hoe je voornemens tot ruimtelijke ontwikkelingen vertaalt in werkbare concepten, die ook economische uitvoerbaar zijn.
We stellen de rol van de planeconoom centraal. Die acteert in projectgroep verband of binnen een lijnorganisatie. De functie van planeconoom kent verschillende profielen, omdat het vakgebied stevig in ontwikkeling is. Die functieprofielen zijn bijvoorbeeld: penningmeester, poortwachter, creatief meedenker, en leverancier van informatie. We reiken een leergang aan die de pretentie heeft te fungeren als versneller rond kennis en vaardigheden rond planeconomie en aanpalende disciplines. Onze basisopleiding richt zich daarbij op de volgende vragen:
• Welke vorm van ontwikkeling kies ik voor mijn project en waarom?
• Wat is financiële regie, hoe maak ik de juiste berekeningen en aan welke knoppen kan ik draaien?
• Waar zitten de risico’s en hoe ga ik daarmee om?
• Hoe krijg ik visie rond en sturing op het grondproductiebedrijf (particulier of overheid)?
• Wie zijn actoren bij gebiedsontwikkeling?
• Welke mogelijke contractvormen zijn er waarmee we tref¬zeker kunnen sturen?
Voor wie
Deze leergang is bestemd voor medewerkers van gemeenten, ontwikkelaars, beleggers, provincies, rijk, corporaties en adviesbureaus die zich bezig houden met ruimtelijke verandering. In het bijzonder gaat het om het kunnen doorgronden van de financiële haalbaarheid van nieuwe gebiedsontwikkelingen. We willen deze basisopleiding in het bijzonder aanbieden en aanbevelen voor vakgenoten die voor het eerst kennis maken met dit vakgebied of die beperkte ervaring willen verbreden. Een vooropleiding is niet vereist. De leergang is zo opgebouwd dat iedereen eenvoudig moet kunnen aanhaken. Het niveau van de leergang is hbo. De leergang wordt afgesloten met een certificaat.
Het programma kent 9 dagen (18 dagdelen) die met een 14 daags ritme worden aangeboden. De dagdelen zijn :
1. De arena van grondzaken
2. Rekenen aan ruimtelijke ontwikkelingen
3. Ruimtegebruik in de grondexploitatie
4. De kosten in de grondexploitatie
5. De opbrengsten in de grondexploitatie
6. Een tweede rekenoefening
7. De inkoop van grondposities
8. Vaardigheidstraining rapporteren eerste deel
9. Vaardigheidstraining rapporteren tweede deel
10. Ruimtelijke maatregelen, economische uitvoerbaarheid
11. Vastgoedrekenen ten behoeve van gebiedsontwikkeling
12. Planeconomische essenties in uitgifteovereenkomsten
13. Risicodetectie, risico verkleining, kansdetectie
14. Kostenverhaal
15. Rol van en aanpak bij marktpartijen
16. Fiscaliteit
17. Financiële vastlegging bij gemeente en provincie
18. Vaardigheidstraining deel drie
Docenten
• P. (Peter) van Haasteren is adviseur Grondbeleid alsmede bestuurder bij de Stichting Orbiters
• I.R. (Ines) Keetell Homringhausen is jurist en bestuurder bij de Stichting Orbiters
• G. (Guido) Mertens houdt zich bezig met grondbeleid en is bestuurder bij de Stichting Orbiters
• H. (Harry) Nijland, is verbonden aan Newland Kennistransfer (planeconomie, kostenverhaal en grondbeleid) en bestuurder bij de Stichting Orbiters
• J. (John) Westrik is ruimtegebruiksdeskundige en associate professor bij Universiteit Delft
• R. (Radboud) Ammerlaan is adviseur planeconomie bij Metafoor
• E. (Erik) de Leve is consultant en verzorgt gronduitgifteprijsbeleid bij de STEC groep
• C (Carola) Schloffer is planeconoom en doet onder meer kostenverhaalbeleid bij de gemeente Apeldoorn
• M. (Marco) Elshof is projectleider gebiedsontwikkeling bij de gemeente Deventer
• S. (Sjoerd) Blokpoel is adviseur risicomanagement bij de gemeente Amsterdam
• M. (Myrthe) Hinskens is fiscaal adviseur bij E&Y
• A. (Arnoud) Ashouwer is teammanager grondzaken bij de gemeente Kampen
• C. (Chantal) Robbe is adviseur vastgoedberekeningen bij Stadkwadraat
• F (Freek) Teunissen is verbonden aan de School voor Schrijftraining

Harry Nijland is cursus coördinator en eerste aanspreekpunt.
Verdere informatie kan worden ingewonnen via ons vragenformulier in deze website of via Geoplan

De start van eerstvolgende Basisleersgang (Leergang 9)  staat thans gepland op 28 september 2021 :

 Om een overzicht van de opzet van de Leergang te krijgen is het mogelijk om de brochure van Leergang 8 te downloaden via de link  

Brochure basisleergang 8

 Eventuele informatie kan ook worden verkregen via Harry Nijland of Peter van Haasteren of via het contactformulier 

jonghaurchiaBasisopleiding